Zmiany w awansie zawodowym i Karcie Nauczyciela

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - 27 pażdziernika 2017r

Ustawa KN, rozdział 3a - zmiany od 1.09.2018r

Najważniejsze zmiany w Karcie nauczyciela od 1.września 2018r.- prezentacja

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM
Dz.U.2017.2203
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Art. 125. [Odbywanie stażu na kolejny stopień na dotychczasowych warunkach]
Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.
Art. 126. [Niezakończone postępowania o nadanie nauczycielom stopnia awansu]
Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 127. [Ocena dorobku zawodowego nauczyciela - przepis przejściowy]
W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 128. [Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych]
W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.
Art. 129. [Uwzględnienie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia]
W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
Art. 130. [Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2018/19]
W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli legitymuje się co najmniej dwuletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Stopień awansu

Staż

Długość stażu

Rodzaj oceny , postępowanie

 

nauczyciel

mianowany

zakończenie stażu przed 1 .09.18r. ale nie oceny i nie złożył dokumentów do komisji

2 lata 9 miesięcy

ocena dorobku i dokumentacja i rozmowa z komisją

 w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z komisją

rozpoczęcie stażu na nauczyc. dyplomowanego 1.09.18r.

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z komisją

4 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego  (możliwość skrócenia do 2 lat )

 

 

nauczyciel

kontraktowy

zakończenie stażu przed 1 .09.18 ale nie ma oceny i nie złożył dokumentów do komisji

2 lata 9 miesięcy

 ocena dorobku i egzamin

 w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy i egzamin

rozpoczęcie stażu 1 .09.2018r.

Wyjątkowo po przepracowaniu 2 lat

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy i egzamin

3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat )

 

nauczyciel

stażysta

zakończenie stażu przed 1 .09.18

 lub kontynuacja po 1.09.2018 stażu rozpoczętego 2017r.

      9 miesięcy

na dotychczasowych zasadach: ocena dorobku i rozmowa z komisją

rozpoczęcie stażu 1 .09.2018

1 rok 9 miesięcy

Ocena pracy, egzamin przed komisją