Podsumowanie osiągnięć uczniów z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się:

  • dla klas 1-3 SP na lekcji 2 dnia 19 czerwca 2018
  • dla klas 4-7 SP na lekcji 2 dnia 20 czerwca 2018

W związku z tym prosimy nauczycieli o dostarczenie informacji na temat konkursów w formie elektronicznej i papierowej na adres szkolny i do sekretariatu do dnia 8 czerwca 2018.

*********************************************************************

Dyrektor szkoły przypomina o konieczności wystawienia propozycji ocen na koniec roku szkolnego w dzienniku papierowym i elektronicznym:

  • w klasach 1-7 do 25 maja 2018
  • w klasach 2,3 gimnazjum do 17 maja 2018

W podanych wyżej terminach odbędą się również spotkania z Rodzicami uczniów.

INSTRUKCJA WPISYWANIA PROPOZYCJI OCENY W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

Przypominamy zapis w Statucie SP3:

§ 104 (str. 55)

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców na 3 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Rodzice informowani są o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia podczas spotkania z wychowawcą klasy lub w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
4. Przewidywane oceny roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia wpisuje długopisem w specjalnej rubryce w dzienniku z datą wystawienia tej oceny.