Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Zgodnie z kalendarzem na bieżący rok szkolny, dzień 31 października 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie, którzy potrzebują opieki w tym dniu, mogą skorzystać z opieki świetlicowej. Proszę zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.
Stołówka szkolna w tym dniu jest nieczynna. Rodzice proszeni są o zaopatrzenie dzieci w drugie śniadanie.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5.1. (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ( dla szkoły podstawowej - do 8 dni):

31 października 2019 r.  (czwartek) - dzień przed Wszystkimi Świętymi

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

22 kwietnia 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki

23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

24 kwietnia 2020 (piątek) - dzień wolny po egzaminie ósmoklasisty

29-30 kwietnia 2020 (środa, czwartek) – dni wolne przed Świętem 1-3 Maja

12 czerwca 2020 (piątek) - dzień po Bożym Ciele