Dzień 14 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
(Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74:
"W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych").

Świetlica szkolna organizuje w tym dniu dla dzieci zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie dzieci
potrzebujących opieki w tym dniu u kierownika świetlicy lub wychowawcy.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki
do wychowawców do 10 października.

Stołówka szkolna w tym dniu nie wydaje posiłków.